Khoa Quy hoạch Đô thị Và Nông thôn
Đầm ấm buổi gặp mặt cán bộ hưu trí Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đầu Xuân Kỷ Hợi 2019
Đầm ấm buổi gặp mặt cán bộ hưu trí Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đầu Xuân Kỷ Hợi 2019
Đầm ấm buổi gặp mặt cán bộ hưu trí Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đầu Xuân Kỷ Hợi 2019
Đầm ấm buổi gặp mặt cán bộ hưu trí Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đầu Xuân Kỷ Hợi 2019