Ngày 9/6/1992 Bộ trưởng Bộ Xây Dựng đã ký quyết định số 283/BXD-TCLĐ quyết định thành lập khoa Quy Hoạch trên cơ sở tách bộ môn Quy hoạch thuộc Khoa Kiến trúc sát nhập với Khoa Đô thị, với nhiệm vụ đào tạo Kiến trúc sư Quy hoạch chính quy hệ đại học 5 năm, đáp ứng nhu cầu thực tế và nhu cầu phát triển đào tạo của trường Đại học Kiến trúc Hà nội.

GIAI ĐOẠN 1992- 2001: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU TIÊN

PGS.TS.KTS. Đỗ Đức Viêm là Trưởng Khoa Năm 1997 Khoa Quy hoạch được tách làm 2 Khoa: Khoa Quy Hoạch và Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và môi trường đô thị. PGS.TS.KTS Đỗ Đức Viêm tiếp tục là chủ nhiệm Khoa Quy hoạch đến năm 2001.
Lương Tú Quyên

TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2011: ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN

PGS.TS.KTS. Lê Đức Thắng là Trưởng Khoa Trong những năm này Khoa Quy hoạch đã nghiên cứu cải tiến nhiều chương trình, kế hoạch phương pháp đào tạo Kiến trúc sư Quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu mới xã hội, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản mới liên quan đến công tác Quy hoạch đã đạt hiệu quả và thành tích cao.
Lương Tú Quyên

GIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN 2018: PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

TS. KTS. Nguyễn Xuân Hinh là Trưởng Khoa Đã tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp quản lý nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu mới của xã hội, hướng tới sự phát triển và hoà nhập với công tác đào tạo KTS Quy hoạch quốc tế.
Lương Tú Quyên

HIỆN NAY

Khoa Quy hoạch có hơn 50 cán bộ giảng dạy, trong đó có 2 Phó giáo sư, 11 Tiến sĩ và 41 Thạc sĩ. Tham gia giảng dạy còn có nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, các giáo sư, tiến sĩ tại các Viện Nghiên cứu, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, các cơ quan tư vấn trong và ngoài trường. Hiện nay mỗi năm Khoa tiếp nhận mới khoảng 200 sinh viên (trong đó có 150 sinh viên đào tạo KTS quy hoạch và 50 sinh viên đào tạo KTS Cảnh quan).

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Lương Tú Quyên
Trưởng Khoa PGS.TS. KTS.
Lương Tú Quyên
Lương Tú Quyên
Phó Trưởng Khoa
ThS.KTS. Lương Tiến Dũng
Lương Tú Quyên
Phó Trưởng Khoa
TS.KTS. Đỗ Trần Tín
tkk1.jpg
Thư ký khoa
Dương Phương Nga