I.giới thiệu khái quát

Được thành lập từ năm 2011 Thành phần cán bộ hiện nay:

 1. TS.KTS.Đỗ Trần Tín                         Phó Trưởng Khoa – Trưởng Bộ môn
 2. THS.KTS.Lê Minh Ánh                    Phó Trưởng Bộ môn
 3. THS.KTS.Nguyễn Vương Long
 4. THS.KTS.Nguyễn Thị Thanh Hòa
 5. THS.KTS.Phạm Vũ Thương Nhung
 6. TS.KTS.Nguyễn Diệu Hương
 7. THS.KTS.Ngô Kiên Thi
 8. THS.KTS.Phạm Thị Ngọc Liên
 9. THS.KTS.Lê Nhã Phương
 10. THS.KTS.Tạ Thu Trang
 11. TS.KTS.Phạm Thanh Huy
 12. TS.KTS.Nguyễn Hoàng Minh
II.Chức năng nhiệm vụ
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tạo đối với chuyên ngành Thiết kế đô thị ở bậc Đại học và Sau đại học theo chương trình đượcKhoa và Nhà trường phân công,
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn.
- Đề xuất, biên soạn và biên soạn lại các chương trình, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo liên quan theo phân công của Nhà trường hoặc tự xây dựng theo yêu cầu phát triển ngành và nhu cầu xã hội.
- Tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.
- Tham gia đào tạo nâng cao, đào tạo lại, đào tạo văn bằng hai theo kế hoạch và phân công của Khoa, của Nhà trường.
III.Các môn học bộ môn phụ trách
Thiết kế đô thị
Phân tích đô thị
Lịch sử phát triển đô thị
Nghệ thuật chiếu sáng đô thị
Vật liệu kiến trúc và thiết kế đô thị
Thực vật đô thị
Quy hoạch nghĩa trang đô thị
Đồ án Q3 - Thiết kê đô thị
Đồ án tốt nghiệp và các thể loại đồ án khác