I.giới thiệu khái quát
- Từ năm 1992 đến năm 1997, Môn Vật lý Kiến trúc nằm trong Bộ môn Kỹ thuật Nước và Vật lý kiến trúc. Năm 1997, sau khi tách khoa, bộ môn được đổi tên thành Bộ môn Vật lý Môi trường;
- Năm 2006, Bộ môn được đổi tên thành Bộ môn Sinh thái và quy hoạch môi trường đô thị
Thành phần cán bộ hiện nay:
  1. TS.KTS.Đỗ Kim Thành                         Trưởng Bộ môn
  2. THS.KTS.Dương Thị Ngọc Oanh
  3. THS.KTS.Nguyễn Hoài Thu
  4. THS.KTS.Bùi Cao Sơn
  5. THS.KTS.Đỗ Ngọc Quỳnh
II.Chức năng nhiệm vụ
- Tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo theo chương trình được Khoa và nhà trường phân công;
- Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên môn
- Đề xuất và biện soạn chương trình, giáo trình, bài giảng và tài liệu liên quan đến lĩnh vực giảng dạy, biên soạn lại một số tài liệu giảng dạy theo sự phân công của nhà trường
- Tham gia các hoạt động tư vấn về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn
- Quản lý viên chức và đào tạo bồi dưỡng cán bộ
III.Các môn học bộ môn phụ trách
Vật lý Kiến trúc
Vật lý Xây dựng
Sinh thái và Quy hoạch môi trường đô thị
Nhiệt kỹ thuật
Thông gió và cấp nhiệt cho công trình ngầm
Thiết kế Môi trường 2
Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và các đồ án khác