I.giới thiệu khái quát

Được thành lập từ năm 1992 Thành phần cán bộ hiện nay:

 1. TS.KTS.Lương Tiến Dũng Phó Trưởng Khoa – Trưởng Bộ môn
 2. THS.KTS.Nguyễn Công Hưng Phó Trưởng Bộ môn
 3. THS.KTS.Phạm Hùng
 4. THS.KTS.Vũ Anh Tuấn
 5. THS.KTS.Đỗ Bình Minh
 6. TS.KTS.Đào Phương Anh
 7. THS.KTS.Nguyễn Thị Hương Trà
 8. THS.KTS.Lê Đình Phước
 9. THS.KTS.Trần Hữu Dương
 10. THS.KTS.Nguyễn Anh Vũ
 11. THS.KTS.Đinh Thanh Hương
II.Chức năng nhiệm vụ
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tạo đối với chuyên môn Quy hoạch vùng theo chương trình được khoa và nhà trường phân công.
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn.
- Đề xuất, biên soạn và biên soạn lại các chương trình, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo liên quan theo phân công của Nhà trường hoặc tự xây dựng theo yêu cầu phát triển ngành và nhu cầu xã hội.
- Tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.
- Quản lý viên chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
III.Các môn học bộ môn phụ trách
Nguyên lý quy hoạch vùng
Địa lý tự nhiên và phân tích lãnh thổ
Địa lý kinh tế và dân cư.
Quy hoạch không gian ngầm đô thị.
Phát triển bền vững trong Quy hoạch Xây dựng.
Đồ án quy hoạch vùng ,
Đồ án tốt nghiệp và các thể loại đồ án khác