I.giới thiệu khái quát
- Được thành lập từ năm 1992
Thành phần cán bộ hiện nay:
  1. PGS.TS.KTS.Nguyễn Tuấn Anh Phó Hiệu trưởng -Trưởng BM
  2. TS.KTS.Huỳnh Thị Bảo Châu Phó Trưởng Bộ môn
  3. TS.KTS.Nguyễn Huy Dần
  4. THS.KTS.Trần Thị Thu Phương
  5. TS.KTS.Trần Nhật Kiên
  6. TS.KTS.Nguyễn Ngọc Anh
  7. TS.KTS.Nguyễn Tuấn Anh
  8. THS.KTS.Trần Vân Khánh
  9. THS.KTS.Lê Ngọc Kiên
II.Chức năng nhiệm vụ
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tạo đối với chuyên môn Kiến trúc cảnh quan theo chương trình được khoa và nhà trường phân công.
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn.
- Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo liên quan theo phân công của Nhà trường hoặc tự xây dựng theo yêu cầu phát triển ngành và nhu cầu xã hội.
- Tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.
- Quản lý viên chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
- Hợp tác đào tạo quốc tế.
III.Các môn học bộ môn phụ trách
Lý thuyết QHXD Nông thôn
Bảo tồn di sản đô thị
Sinh thái và Quy hoạch môi trường đô thị
QH bảo tồn di sản đô thị
Quy hoạch đô thị xanh
QH đô thị sinh thái
Kiến trúc xanh
Kiến trúc sinh thái
Lập QH 4 - QHXD điểm dân cư NT (Q4)
Thiết kế nhanh T3